ھA°ب ®×¨ز µغ§@ ¤ه³¹ ½زµ{ ¦؟亘ھQ ¤½¥q ¼v­µ ·s»D ءpأ´ ­؛­¶ ¤â¾÷ھ©

Space 709 ±ذ«ا آ²©ِھإ¶، ¤j¤p«¬±ذ«ا·|ؤ³«ا¤ُ¨®¯¸±¶¹B¯¸½زµ{³ُ¦a¯²­ة¬،°تھإ¶،»ù®و¤ٌ¸û
؛ô¸ô³q¬ى§ق³ذ·~»P¦و¾P؛ق²zإU°ف¤½¥q ¯d¨¥ھO
©m¦W «H½c
¼ت؛ظ ¨س·½
µû½× ¤½¶}؟ش¸ك¤؛®e ³]¬°¨p±K¯d¨¥

¬°¤F¨¾¤î§t¦³¼s§iھ؛¯d¨¥©خ،Aµû½×¤؛®e¤£¯à¦³³sµ²»yھk

 
¨س¦غ 78.30.237.115 ھ؛ Tarastip ¦b 2018-10-17 13:52:03 ھ؛¯d¨¥¦p¤U

ا¸اباصاباش-ازاش اتا× اثاشاباتاح اع اطا×اةاحاجاراغاحاشاحاص اطاظاحاصارار اطاظاحاذاراجاحاضاغاب
اةاباحاص ا¸اباصاباشا×اتاناص - اصا×اشا×اجا×اح, اضا× اجاراضاباصاراàاضا× اظاباذاتاراتاباçاâاحاحاعاè
اطاظاحاجاطاظاراèاغاراح اةاباز ا¸اباصاباشا×اتاب, اعاطاحاكاراباشاراذاراظاـاçاâاحاحاعاè اضاب
اطاظا×احاساغاراظا×اتاباضارار, اراضاداراضاراظاراضاثاح, اراضاعاطاحاساكارار ا×اةا×اظاـاجا×اتاباضاراè ار
اصاباغاحاظاراباشا×ات, ا×اساباذاباضارار اـاعاشاـاث اطا× اـاطاظاباتاشاحاضاراç اعاغاظا×اراغاحاشاهاعاغاتا×اص,
اب اغاباساداح اضاب اعا×اةاعاغاتاحاضاضاناق اطاظا×اثاظاباصاصاضاناق اظاباذاظاباةا×اغاساباق ات اعافاحاظاح
اجا×اساـاصاحاضاغا×ا×اةا×اظا×اغاب. اةاباز ا¸اباصاباشا×ات

 
¨س¦غ 78.30.237.115 ھ؛ Olianut ¦b 2018-10-17 13:34:02 ھ؛¯d¨¥¦p¤U

اعاتا×احاز اظاباةا×اغاح اةاباز ا¸اباصاباشا×ات اراعاطا×اشاهاذاـاحاغ اغاباساراح اغاحاقاضا×اشا×اثارار,
اسا×اغا×اظاناح اطا×اذاتا×اشاèاçاغ اعا×اذاجاباتاباغاه 3D-اصا×اجاحاشاه اشاçاةا×اثا× ا×اةاماحاساغاب,
اةاـاجاه اغا× ا×اغاجاحاشاهاضاباè اجاحاغاباشاه اراشار اكاحاشاناز اذاباتا×اج, ار اطاظار اواغا×اص اراذاةاحاداباغاه
ا×الاراةا×اس ار اطاظاحاعاشا×اتاـاغا×اثا× اàاحاشا×اتاحاàاحاعاسا×اثا× افاباساغا×اظاب, - اظاباعاعاساباذاناتاباحاغ
اثاحاضاحاظاباشاهاضاناز اجاراظاحاساغا×اظ ا¸اباصاباش ازاش اةاباز ا¸اباصاباشا×ات.
- ا؛ا×اجاحاشاراظا×اتاباضاراح اطاظا×اراعاقا×اجاراغ اع اàاراعاغا×اثا× اشاراعاغاب: اتا×اغ ا×اضاب اغاحاظاظاراغا×اظاراè,
اثا×اتا×اظاراغ اةاباز ا¸اباصاباشا×ات, اضاب اسا×اغا×اظا×از اجا×اشاداحاض اظاباعاطا×اشاباثاباغاهاعاè ا×اةاماحاساغ,
ار, الاباث اذاب الاباثا×اص اضاب اضاحاز اطا×اèاتاشاèاçاغاعاè اطا×اجاذاحاصاضاناح اسا×اصاصاـاضاراساباكارار,
اواعاغاباساباجان, اغاظاـاةا×اطاظا×اتا×اج, ا×اةا×اظاـاجا×اتاباضاراح ار،K اثا×اغا×اتاباè اـاعاغاباضا×اتاساب.

 
¨س¦غ 78.30.237.115 ھ؛ Tarastip ¦b 2018-10-17 12:31:58 ھ؛¯d¨¥¦p¤U

احاضاحاظاباشاهاضاناز اجاراظاحاساغا×اظ ا¸اباصاباش ازاش اةاباز ا¸اباصاباشا×ات ا× اعاتا×احاز اظاباةا×اغاح.
ا¸اباصاباش ازاش - اواغا× اطا×اشاضا×اعاغاهاç اساباذاباقاعاغاباضاعاساباè اسا×اصاطاباضاراè,
اعا×اذاجاباضاضاباè اع اضاـاشاè اباحاص ا¸اباصاباشا×اتاناص ار اغاظاـاجا×اشاçاةاراتاناصار اشاçاجاهاصار,
اطاظا×افاحاعاعارا×اضاباشاباصار اعاتا×احاثا× اجاحاشاب. ا¶اضاتاحاعاغاراظاـاè ات ا×اةاـاàاحاضاراح اصا×اشا×اجاحادار,
اراعاطا×اشاهاذاـاè ات اعاتا×احاز اظاباةا×اغاح اراضاضا×اتاباكارار ار اضا×اتاحازالاراح اغاحاقاضا×اشا×اثارار,
اراذاـاàارات ا×اطاناغ اسا×اضاساـاظاحاضاغا×ات, اظاناضاسا×ات اعاةاناغاب, اطاظاراصاحاضاèاè اطاظاراضاكاراطان
اصاحاداجاـاضاباظا×اجاضا×از اغا×اظاثا×اتاشار, اثاظاباصا×اغاضا×اثا× اـاطاظاباتاشاحاضاراè, اسا×اصاطاباضاراè اعاغاباشاب
اظاحاثارا×اضاباشاهاضاناص اشاراجاحاظا×اص ات اعاتا×احاز اعافاحاظاح. احازاàاباع اسا×اصاطاباضاراè اةاباè
ا¸اباصاباشا×اتاب اطا×اعاغاباتاراشاب اطاحاظاحاج اعا×اةا×از اذاباجاباàاـ - اتانازاغار ات اضاباكارا×اضاباشاهاضاناح
اشاراجاحاظان, اب اذاباغاحاص اطا×اشاـاàاراغاه اطاظاراذاضاباضاراح اضاب اصاحاداجاـاضاباظا×اجاضا×اص اـاظا×اتاضاح.

 
¨س¦غ 80.252.153.33 ھ؛ KennethGor ¦b 2018-10-16 02:53:37 ھ؛¯d¨¥¦p¤U

ا±ا×اةاظاناز اجاحاضاه!

اثاحاضاغاعاغاتا× احاطاـاغاباكارار NewReputation.ru اطاظاحاجاشاباثاباحاغ اباص اتا×اعاطا×اشاهاذا×اتاباغاهاعاè ا×اجاضا×از اراذ اضابالاراق اـاعاشاـاث اغاذاناتان اضاب اذاباساباذ.

اغاذاناتان ،V اواغا× اظاحاساشاباصاب اعاساظاناغا×اثا× اطاظا×اجاتاراداحاضاراè. ~90% اشاçاجاحاز اàاراغاباçاغ ا×اغاذاناتان ات اراضاغاحاظاضاحاغاح!

ا؛اضا×اثاراح ابالار اسا×اضاساـاظاحاضاغان اطا×اشاهاذاـاçاغاعاè اغاباسا×از اـاعاشاـاثا×از (اـاد اطا×اتاحاظاهاغاح اضاباص=)).

ا؛ان اطارالاحاص ار اظاباذاصاحاâاباحاص ا×اغاذاناتان اضاب اطاشا×اâاباجاساباق-ا×اغاذا×اتاراساباق. ا×اشا×اداراغاحاشاهاضاناح ا×اغاذاناتان ا× اسا×اصاطاباضارار اساباس ا؛ا¶ اجاشاè اساشاراحاضاغاب. ا؟احاص اةا×اشاهالاح اطا×اشا×اداراغاحاشاهاضاناق ا×اغاذاناتا×ات, اغاحاص اةا×اشاهالاح اساشاراحاضاغا×ات!

اساباàاحاعاغاتاح اطاظاراصاحاظاب اصا×اداحاص اظاباذاصاحاعاغاراغاه 1 (اجاراض) اغاحاعاغا×اتاناز ا×اغاذانات ا× ابالاحاز اسا×اصاطاباضارار اةاحاعاطاشاباغاضا×.

ا؟اغا×اةان اتا×اعاطا×اشاهاذا×اتاباغاهاعاè اطاظاحاجاشا×اداحاضاراحاص اراشار اطا×اشاـاàاراغاه اسا×اضاعاـاشاهاغاباكاراç ،V اضاباطارالاراغاح اضاباص اضاب agent@newreputation.ru اراشار WA: 8-929-755-08-50.

ا½ا×اظا×الاحاثا× اجاضاè!

 
¨س¦غ 188.163.109.153 ھ؛ MorrisTug ¦b 2018-10-14 22:48:25 ھ؛¯d¨¥¦p¤U

اغاتاحاàاـ اضاب اطا×اàاغار اشاçاةاناح اتا×اطاظا×اعان اطا× اسا×اصاطاهاçاغاحاظاـ, اطاظا×اثاظاباصاصاباص, اراضاغاحاظاضاحاغ اظاحاساشاباصاح, اطاظا×احاساغاباص اذاباظاباةا×اغاساب ار اصاض. اجاظ. اظا×اâاح اثا×اتا×اظاè - اàاغا× اشاهاذاè ار اضاحاشاهاذاè. اجاح اعاماسا×اضا×اصاراغاه, اب اضاح اطا×اجاباظاراغاه اصا×الاحاضاضاراساباص. ا¸ا×اضاعاـاشاهاغاباكارار 20 usd اذاب اصاحاعاèاك. ا×اعاغا×اèاضاضا× اضاب اعاتاèاذار اشاراةا× اعاسابازاط evg7773, اشاراةا× اغاحاش/viber +38097-613-1437 اطاناغ 25 اشاحاغ. اإاغا× اطا×اذاتا×اشاراغ اباص اعا×اقاظاباضاراغاه اصاضا×اثا× اجاحاضاحاث, اضاحاظاتا×ات, اتاظاحاصاحاضار

 
¨س¦غ 78.30.237.115 ھ؛ shpigZer ¦b 2018-10-14 02:00:29 ھ؛¯d¨¥¦p¤U

اہاطاراثا×اكاساراز احاظاثاحاز اشاحاساعاباضاجاظا×اتاراà اطا×اةاحاجاراش ات اضا×اصاراضاباكارار اàاحاشا×اتاحاس اثا×اجاب
اہاطاراثا×اكاساراز احاظاثاحاز اشاحاساعاباضاجاظا×اتاراà اèاتاشاèاحاغاعاè ا×اجاضاراص اراذ اضاباراةا×اشاحاح اساظاحاباغاراتاضاناق اطاظاحاجاطاظاراضاراصاباغاحاشاحاز ات اعاتا×احاص اساظاباح
ارا×اثاظابافاراè اہاطاراثا×اكاسا×اثا× احاظاثاحاè اشاحاساعاباضاجاظا×اتاراàاب اèاتاشاèاحاغاعاè اساظاراعاغاباشاهاضا× اàاراعاغا×از ار ات اضاحاز ا×اغاعاـاغاعاغاتاـاçاغ اعاـاجاراصا×اعاغار ار اـاج
ا× اہاطاراثا×اكاسا×اصاـ احاظاثاحاç اشاحاساعاباضاجاظا×اتاراàاـ اضاح ا×اةاضاباظاـاداحاضا× اضاحاثاباغاراتاضاناق اجاباضاضاناق ار اعاـاجاراصا×اعاغاحاز

 
¨س¦غ 194.247.22.42 ھ؛ Debraskymn ¦b 2018-10-13 04:16:45 ھ؛¯d¨¥¦p¤U

ا¶اذاتاراضاراغاح, اàاغا× اضاح اصا×اثاـ اعاحازاàاباع اطا×اـاàاباعاغاتا×اتاباغاه ات اجاراعاساـاعاعارار - ا×اàاحاضاه اذاباضاèاغ. احاظاضاـاعاه - ا×اةاèاذاباغاحاشاهاضا× اتاناعاساباداـ اعاتا×اخ اصاضاحاضاراح اطا× اواغا×اصاـ اتا×اطاظا×اعاـ.

 
¨س¦غ 176.194.149.240 ھ؛ MShinom ¦b 2018-10-11 19:37:01 ھ؛¯d¨¥¦p¤U

ا؛ا×اةاراشاهاضاناز, اتاناحاذاجاضا×از الاراضا×اصا×اضاغاباد ات ا؛ا×اعاساتاح اساظاـاثاشا×اعاـاغا×اàاضا×!
ا؛احاثابافا×اض: +7(495)908-97-71
ا؛اغاع: +7(915)448-25-25
ا½اظاباضاحاضاراح الاراض.
1. اہاراضا×اصا×اضاغاباداضاناح اظاباةا×اغان.
2. اضاèاغاراح اعاحاساظاحاغا×اس.
3. احاظاحا×اةاـاتاساب الاراض.
4. احاصا×اضاغ اطاظا×اسا×اشا×ات ار اطا×اظاحاذا×ات.
اناحاذاجاضا×از الاراضا×اصا×اضاغاباد 24 اàاباعاب ات ا؛ا×اعاساتاح ار ا؛.
اµاتا×اضاراغاح!

 
¨س¦غ 46.173.55.27 ھ؛ ا²اتاثاحاضاراز ¦b 2018-10-09 18:50:39 ھ؛¯d¨¥¦p¤U

اµاجاظاباتاعاغاتاـازاغاح, اصاحاضاè اذا×اتاـاغ ا²اتاثاحاضاراز ار اè اàاباعاغاضاناز اعاطاحاكاراباشاراعاغ اطا× اضاباعاغاظا×ازاساح اسا×اضاغاحاساعاغاضا×از اظاحاساشاباصان
،X اـاداح 3 اثا×اجاب اذاباضاراصاباçاعاه اضاباعاغاظا×ازاسا×از ار اتاحاجاحاضاراحاص اظاحاساشاباصاضاناق اسا×اصاطاباضاراز ات اااضاجاحاساع. ا±اراظاحاساغ ار Google Adwords

اااتاشاèاçاعاه اعاحاظاغارافاراكاراظا×اتاباضاضاناص اعاطاحاكاراباشاراعاغا×اص اطا× اا.ا±اراظاحاساغ/ا؛احاغاظاراساب.

اباةا×اغاباش اع اضارالاباصار (ات ا×اعاضا×اتاضا×اص ات اسا×اضاساـاظاحاضاغاضا×از ا؛ا×اعاساتاح ار ا؛) :
،X احاجاتاراداراصا×اعاغاه: اظا×اجاباداب اساتاباظاغاراظ ات اضا×اتا×اعاغاظا×ازاساباق
،X ا×اجاةا×اظ اطاحاظاعا×اضاباشاب: ا×اراعاس اضا×اتاناق اعا×اغاظاـاجاضاراسا×ات (اراواشاغا×اظا×ات)
،X اشاباعاغاراسا×اتاناح ا×اساضاب: اظا×اجاباداب ار اـاعاغاباضا×اتاساب
،X اراجاحا×اضاباةاشاçاجاحاضاراح: اثا×اغا×اتاناح اسا×اصاطاشاحاساغان ار اـاعاغاباضا×اتاساب
،X () اظا×اراذاتا×اجاعاغاتا× اثاباذا×اتاناق اةاباشاشا×اضا×ات: اغا×اظا×اراجاباشاهاضاناح ار اكاراشاراضاجاظاراàاحاعاساراح
،X اباذا×اتا×اح ا×اةا×اظاـاجا×اتاباضاراح اضاب اباتاغا×اصا×اةاراشار: ا؛اباثاباذاراض + اعاحاظاتاراعان اـاعاغاباضا×اتاسار
،X ا¸اباظاضاباتاباشاهاضاناح اسا×اعاغاçاصان: اجاشاè اجاحاغاحاز ار اتاذاظا×اعاشاناق
،X اباظاـاداضاباè اظاحاساشاباصاب: اطاظا×اراذاتا×اجاعاغاتا× ار اصا×اضاغاباد
،X () اظا×اراذاتا×اجاعاغاتا×: اطاظا×اجاباداب اجاداـاغاب, اطاباساشار, اضاباثاحاشاè, اصاحالاسا×اتاراضان, اةاظاحاذاحاضاغان ار اغاج..
،X () ا±احاغاعاساراح اغا×اتاباظان: اساظا×اتاباغاسار, اسا×اصا×اجان, اواشاحاساغاظا×اساباàاحاشار, اسا×اشاèاعاسار ار اغاج..
،X اباشا×اض اساظاباعا×اغان: اطا×اشاضاناز اعاطاحاساغاظ اـاعاشاـاث
،X اباغاـ اعاباشا×اض: اضاباضاحاعاحاضاراح اغاباغاـ, اطاراظاعاراضاث, اغاباغاـاباد
،X اغا×اصاباغا×اشا×اثاراàاحاعاساباè اساشاراضاراساب: اطا×اشاضاناز اعاطاحاساغاظ اـاعاشاـاث
،X ائاتاحاشاراظاضاناز اصاباثاباذاراض: اطاظا×اجاباداب اذا×اشا×اغاناق ار اعاحاظاحاةاظاحاضاضاناق اراذاجاحاشاراز
،X ا؛اباثاباذاراض اàاباعا×ات: اطاظا×اجاباداب الاتاحازاكاباظاعاساراق اàاباعا×ات
،X ا¼اراغاضاحاع اساشاـاة / Ems افاراغاضاحاع / احاظاعا×اضاباشاهاضاناح اغاظاحاضاراظا×اتاسار
،X اتاغا×الاسا×اشاب: ا×اةاـاàاحاضاراح اطا× اساباغاحاثا×اظاراèاص A/B/C/D
،X ا¸ابافاح-اظاحاعاغا×اظاباض
،X اغاـاجاراè اصاباضاراساçاظاب
،X اظا×اجاباداب اةاحاغا×اضاب
،X اغاظا×اراغاحاشاهاعاغاتا× اذاباثا×اظا×اجاضاناق اجا×اصا×ات
،X اباساعار
،X احاصا×اضاغ ا¸


-+- اغا×اراصا×اعاغاه اظاباةا×اغ:
اباعاغاظا×ازاساب اااضاجاحاساع. ا±اراظاحاساغ: 5000 اظاـاةاشاحاز, اعاظا×اسار 5 اجاضاحاز
اباعاغاظا×ازاساب Google adwords: 5000 اظاـاةاشاحاز, اعاظا×اسار 5 اجاضاحاز
احاجاحاضاراح 1 اضاحاجاحاشاç - احاعاطاشاباغاضا×

اباةا×اغاباش اع اظاحاساشاباصاضاناصار اةاçاجاداحاغاباصار اجا× 285 000 اظاـاةاشاحاز ات اصاحاعاèاك.
اباةا×اغاباç ات اجا×اشاثاـاç.


ا²اعاشار اتان اذاباراضاغاحاظاحاعا×اتاباضان, اطاظا×الاـ اضاباطاراعاباغاه اصاضاح اضاب اطا×اàاغاـ: evgen.contex@gmail.com -

 
¨س¦غ 80.252.153.33 ھ؛ اراسا×اشاباز ¦b 2018-10-09 16:35:48 ھ؛¯d¨¥¦p¤U

اµاجاظاباتاعاغاتاـازاغاح ا؛احاضاè اذا×اتاـاغ اراسا×اشاباز, اè اàاباعاغاضاناز اراضاغاحاظاضاحاغ-اصاباظاساحاغا×اشا×اث
ا» اصاحاضاè احاعاغاه اجاشاè اتاباع اطاظاحاجاشا×اداحاضاراح.

ا؛ا×از اعابازاغ: oKTrust.ru

ا؟اغا× اذاب اطاظاحاجاشا×اداحاضاراح?

ا» اصاحاضاè احاعاغاه اباصا×اعاغا×اèاغاحاشاهاضا× اعا×اةاظاباضاضاباè 2.2 اصاشاض اةاباذاب اعابازاغا×ات
اع ا×اغاساظاناغا×از افا×اظاصا×از ا×اةاظاباغاضا×از اعاتاèاذار

اةاباذاح اطاظاراعاـاغاعاغاتاـاçاغ ~1700 اضارال اغا×اتاباظا×ات ار اـاعاشاـاث:
اذاباتا×اجان, اطاظا×اراذاتا×اجاعاغاتاب, افاباةاظاراسار [~9% - *
اتاشاباجاحاشاهاكان اراضاغاحاظاضاحاغ-اصاباثاباذاراضا×ات + c offline اعاحاغاèاصار [~47% -
اتاشاباجاحاشاهاكان اعابازاغا×ات اـاعاشاـاث (B2b/B2c) [~31% -
اطا×اشاـاسا×اصاصاحاظاàاحاعاساراح ا×اظاثاباضاراذاباكارار [~13% -

* اعا×ا×اغاضا×الاحاضاراح اسا×اشاراàاحاعاغاتا× اعابازاغا×ات ات اطاظا×اكاحاضاغاضا×اص اذاضاباàاحاضارار اس ا×اةاâاحاز اةاباذاح oKTrust, اعا×اعاغا×اèاâاحاز اراذ 2 297 628 اعابازاغا×ات.

اشاباثا×اجاباظاè اغاباسا×اصاـ اسا×اضاكاحاضاغاظاباغاـ اطا×اغاحاضاكاراباشاهاضاناق اساشاراحاضاغا×ات, اجاشاè اـاعاشاـاث ار اغا×اتاباظا×ات, اتان اصا×اداحاغاح اطا×اطاظا×اةا×اتاباغاه اجاشاè اعاحاةاè اضا×اتاناز اراعاغا×اàاضاراس اطاظاراتاشاحاàاحاضاراè اطا×اغاحاضاكاراباشاهاضا×اثا× اذاباساباذاàاراساب.

ا¸اغا×-اغا× اجاب اعاطاظا×اعاراغ, اب اساباساباè
اظاحاثارا×اضاباشاهاضاباè اضاباعاناâاحاضاضا×اعاغاه اةاباذان اعابازاغا×ات oKTrust:
[~23% -
ا×اعاعاراè [~71% -
ا²اتاظا×ا×اçاذ [~6% -


اطا×اصا×اâاهاç اضاحاخ اصا×اداضا×:
اضابازاغار اجا× 100 اضا×اتاناق اجاراشاحاظا×ات;
اطا×اشاـاàاراغاه اجا× 780 اذاباèاتا×اس اضاب اـاعاشاـاثار ات اساظاباغاàابازالاراح 2 اصاحاعاèاكاب;

ا½ا×اظا×الا× اظاباةا×اغاباçاغ:
- ا»اعاشاـاثار : اراضاغاحاظاضاحاغ-اصاباظاساحاغاراضاثاب, اسا×اضاعاباشاغاراضاثا×اتاناح اـاعاشاـاثار ار اغاج...
- ا×اتاباظان : اشاçاةا×از, اثاشاباتاضا×اح B2B اب اضاح B2C.
اـاذاسا×اطاظا×افاراشاهاضاناح ار اصاباشا×اراذاتاحاعاغاضاناح اغا×اتاباظان اـاعاشاـاثار اظاباةا×اغاباçاغ اعاشاباةا× اراشار اضاح اظاباةا×اغاباçاغ اتا×ا×اةاâاح.

ا؛ان اطاظاحاجا×اعاغاباتاشاèاحاص اعاساراجاسار اطا×اعاغا×اèاضاضاناص اذاباساباذاàاراساباص, اجاشاè اواغا×اثا× اضاباطارالاراغاح اضاباص اضاب اطا×اàاغاـ info@oktrust.ru, اصان اراضاجاراتاراجاـاباشاهاضا× ا×اغاتاحاغاراص اباص اضاب اجاباضاضاناز اتا×اطاظا×اع.

ا؛ان اشاçاةاراص ار اكاحاضاراص اضابالاراق اطا×اعاغا×اèاضاضاناق اذاباساباذاàاراسا×ات.


اباص اراضاغاحاظاحاعاضا× ار احاعاغاه اتا×اطاظا×اعان, اطارالاراغاح اضاب اطا×اàاغاـ info@oktrust.ru

 
¨س¦غ 1.160.149.91 ھ؛ HELLO ¦b 2018-04-17 16:21:57 ھ؛¯d¨¥¦p¤U

§ع³]­p¤F¤@®M­¹ھ««OآAھ؛´£؟ô¸ث¸m،A¦]¬°¤é¥»±a«K·يھ؛¤H¤ٌ¸û¦h،A§ع·Q½ذ±ذ¦ر®v¬O§_¦³ھإ©M§ع°Q½×¤@¤U·s²£«~ھ؛¸صہç¹B¤خ±ہ¼s?
Jerry
0936821847

 
¨س¦غ 123.193.41.241 ھ؛ »·¨£آّ»x±ؤ³X¦؟亘ھQ¥‎¥ح ¦b 2017-10-30 14:09:12 ھ؛¯d¨¥¦p¤U

¨p±K¯d¨¥.....

 
¨س¦غ 1.163.44.22 ھ؛ ann ¦b 2017-05-25 17:47:48 ھ؛¯d¨¥¦p¤U

¨p±K¯d¨¥.....

 
¨س¦غ 111.241.102.40 ھ؛ ³¯¸g²z ¦b 2017-03-20 17:21:57 ھ؛¯d¨¥¦p¤U

¦؟¦ر®v±z¦n:¤£¦n·N«ن,«_زخ¥´آZ±z!
§ع¬O·s¹F¥ّ؛قإU°فھ؛³¯¸g²z,¥ر©َ¦³¬ف±z¦b«C³ذء`·|¶}½ز¸ê®ئ;¤£ھ¾¬O§_¦³؛a©¯ءـ½ذ±z¦¨¬°§ع¥qھ؛ء؟®v¸s,­Y±zؤ@·N·ذ½ذ´£¨ر¥H¤U¸ê®ئ:
1.ء؟®v³ج·sآ²¤¶(·س¤ù.²{¥ô.¸g¾ْ.±آ½ز±Mھّ.±آ½ز¸g¾ْ.»²¾ة¹êآف)
2.³ج·s±آ½ز½زµ{¦W؛ظ(½ذµù©ْ¤½¶}¯Z©خ¥ّ·~¤؛°V©خ¤Gھج¬ز¥i)
3.¤½¶}½زµ{(6H)½ذ´£¨ر6¤ë¥­¤é¶}½ز¤é´ء¤خ¤W½ز°د°ى(°ٍ¥»¤W¥H¥x¥_.®ç¶é¬°¥D)
4.ء؟®vؤءآI¶O.¥و³q¶O©خ¨ن¥L­n¨D

 
¨س¦غ 211.20.61.215 ھ؛ Willy ¦b 2016-06-28 11:26:58 ھ؛¯d¨¥¦p¤U

¨p±K¯d¨¥.....

ءـ½ذ¦؟亘ھQ؛tء؟©خ¾ل¥ôء؟®v،Hإwھï¥H½u¤W¤è¦،»P§ع­جءpأ´،A©خ©َ¤W¯Z®ة¶،­P¹q 0958518568 ¬¢¸ك؟ش¸ك¤èھk»P¶O¥خ،C

½u¤Wءpµ¸: ³sµ²¦ـCKھ؛Facebook¯»µ·¹خ

ھA°ب ®×¨ز µغ§@ ¤ه³¹ ½زµ{ ¦؟亘ھQ ¤½¥q ¼v­µ ·s»D ءpأ´ ­؛­¶ ¤â¾÷ھ©
ھ©إv©ز¦³ © 2003~2018 ؛ô¸ô³q¬ى§ق³ذ·~»P¦و¾P؛ق²zإU°ف¤½¥q